Thứ Bảy, 18 tháng 6, 2011

Những điều bạn cần biết về kỳ thi khả năng tiếng Nhật (Năng lực Nhật ngữ JLPT)

Thi lấy bằng tiếng Nhật là cách để bạn đánh giá khả năng tiếng Nhật của bản thân tốt nhất. Việc luyện thi cũng giúp bạn nâng cao sự hiểu biết về tiếng Nhật và ngôn ngữ nói chung. Luyện thi tiếng Nhật là việc mà tôi khuyên bạn nên làm, kể cả khi bạn không có ý định thi lấy bằng. Trong bài này, tôi sẽ giới thiệu về kỳ thi JLPT.
Hiện tại, kỳ thi Khả năng Tiếng Nhật (Năng lực Nhật ngữ, hay Japanese Language Proficiency Test) được tổ chức với 5 cấp bậc từ N1 (khó nhất) tới N5 (dễ nhất.) Tiêu chuẩn đánh giá mỗi mức độ được tóm tắt ở bảng dưới đây:


N1 Có thể hiểu tiếng Nhật trong các tình huống đa dạng
Đọc * Có thể đọc bình luận báo chí viết về các đề tài đa dạng, đọc văn viết hơi phức tạp về mặt lý luận, văn viết có độ trừu tượng cao và hiểu cấu trúc cũng như nội dung bài văn.
* Có thể đọc các bài có nội dung sâu về nhiều chủ đề, hiểu dòng chảy câu
chuyện và ý đồ diễn đạt.
Nghe * Có thể hiểu chi tiết dòng chảy câu chuyện, nội dung câu chuyện quan hệ giữa các nhân vật và cấu trúc lý luận của nội dung khi nghe các bài nói như hội thoại, tin tức, bài giảng ở các tình huống đa dạng.

N2 Hiểu tiếng Nhật trong các tình huống hàng ngày, thêm vào đó có thể hiểu ở mức nào đó tiếng Nhật trong các tính huống đa dạng.
Đọc * Có thể đọc đoạn văn có chủ đề rõ ràng, hiểu nội dung như các bài báo, bài tạp chí, bài giải nghĩa, bình luận đơn giản... về các chủ đề đa dạng.
* Có thể đọc các bài viết về các chủ đề chung, hiểu dòng chảy câu chuyện và ý đồ diễn đạt.
Nghe * Có thể nghe các tình huống thường ngày và các bài nói tự nhiên trong các tình huống đa dạng như hội thoại, tin tức, hiểu dòng chảy câu chuyện, nội dung, quan hệ giứa các nhân vật, nắm được ý chính.

N3 Có thể hiểu ở mức nhất định tiếng Nhật dùng trong các tình huống hàng ngày.
Đọc * Có thể đọc hiểu văn chương diễn đạt nội dung cụ thể về các vấn đề hàng ngày.
* Có thể nắm bắt khái quát thông tin từ tiêu đề báo chí
* Có thể hiểu văn chương hơi khó trong phạm vi nhìn thấy trong các tình
huống hàng ngày nếu được nói diễn đạt lại theo cách khác
Nghe * Có thể hiểu nội dung cụ thể của câu chuyện cũng như quan hệ các nhân vật khi nghe hội thoại có chủ đề trong nói chuyện tự nhiên hàng ngày.

N4 Có thể hiểu tiếng Nhật căn bản
Đọc * Có thể đọc hiểu văn chương hay dùng hàng ngày viết bằng những từ vựng và chữ kanji cơ bản.
Nghe * Có thể hiểu nội dung hội thoại trong tình huống hàng ngày nếu nói chậm.
N5 Có thể hiểu ở mức nào đó tiếng Nhật căn bản.
Đọc * Có thể đọc hiểu cụm từ, câu, đoạn văn dạng cố định viết bằng chữ hiragana, chữ katakana, chữ hán cơ bản dùng trong sinh oạt hàng ngày.
Nghe * Có thể nghe được thông tin cần thiết trong hội thoại ngắn, nói chậm trong các tình huống hay gặp hàng ngày như lớp học, cuộc sống xung quanh.

Trước đây, kỳ thi khả năng tiếng Nhật (JLPT) được chỉ được chia thành 4 cấp độ chứ không phải 5 cấp độ (N5~N1) như hiện nay: Cấp độ 1 (1-kyuu), cấp độ 2 (2-kyuu), cấp độ 3 (3-kyuu), cấp độ 4 (4-kyuu). Mối quan hệ giữa các cấp độ mới (N=New, Nihongo) và các cấp độ cũ như sau:
N1: Giống cấp độ 1-kyuu cũ nhưng cao hơn một chút. Điểm đậu hầu như giống nhau.
N2: Hầu như giống cấp độ 2-kyuu cũ.
N3: Là cấp độ trung gian giữa 2-kyu và 3-kyuu cũ. (CẤP ĐỘ MỚI ĐƯỢC MỞ THÊM)
N4: Hầu như giống cấp độ 3-kyuu cũ.
N5: Hầu như giống cấp độ 4-kyuu cũ.
Nếu bạn nào đã có 1-kyuu hay 2-kyuu thì bạn cũng sẽ đang có trình độ N1 hoặc N2. Còn nếu bạn đang có 3-kyuu thì bạn có trình độ N4, nếu bạn có 4-kyuu thì bạn có trình độ N5.

Đánh giá định lượng (ước lượng) các cấp độ
Nguồn: Tài liệu của JEES (Hiệp hội Hỗ trợ Giáo dục Quốc Tế Nhật Bản)
Tổng kết nội dung kỳ thi JLPT mới Số liệu ước lượng từ tài liệu của JEES.
Cấp độ Kanji Từ vựng Nghe Số giờ học
N5 ~100 ~800 Beginner (Bắt đầu) 150 (ước lượng)
N4 ~300 ~1,500 Basic (Cơ bản) 300 (ước lượng)
N3 ~650 ~3,750 Lower Intermediate (Hạ cấp) 450 (ước lượng)
N2 ~1000 ~6,000 Intermediate (Trung cấp) 600 (ước lượng)
N1 ~2000 ~10,000 Advanced (Cao cấp) 900 (ước lượng)

Một số nét mới
Kỳ thi JLPT mới sẽ dùng điểm được chuẩn hóa (得点等化), là phương pháp để đánh giá công bằng điểm số trong các kỳ thi với nhau. Ví dụ kỳ thi thời điểm A bạn thi được 130 điểm do đề dễ, nhưng kỳ thi thời điểm B bạn chỉ được 120 điểm do đề khó. Chuẩn hóa điểm số là phương pháp so sánh (bằng thống kê) 2 kỳ thi với nhau để chuẩn hóa điểm về một thang chung. Do đó bạn thi kỳ thi nào cũng hầu như cho số điểm (đã được chuẩn hóa) ngang nhau.
Ngoài ra, bạn sẽ được gửi kết quả là một danh sách những khả năng của bạn (ví du: Viết: Có thể miêu tả cảm xúc...) trong tiếng Nhật.

Các môn thi và thời gian thi
Bạn có thể xem bảng dưới đây, trong đó có 3 phần:
言語知識(文字・語彙・文法): Kiến thức ngôn ngữ (Chữ, Từ vựng, Ngữ pháp)
読解: Đọc hiểu
聴解: Nghe hiểu
(分: Phút)
 
Cấp N1 và N2 thi kiến thức ngôn ngữ (chữ, từ vựng, ngữ pháp) và đọc hiểu là chung. Còn N3, N4, N5 thì chia làm hai phần: Phần 1 là kiến thức ngôn ngữ gồm chữ, từ vựng; Phần 2 là kiến thức ngôn ngữ về ngữ pháp và đọc hiểu.
Các cấp từ N5~N1 đều có thi nghe hiểu riêng.

Điểm số các phần thi
Điểm các phần thi JLPT như trong bảng sau:

Các phần thi đều có tổng điểm trong phạm vi 0 ~ 180, trong đó:
Cấp N1, N2, N3:
Kiến thức ngôn ngữ (Chữ, từ vựng, ngữ pháp): 0 ~ 60
Đọc hiểu: 0 ~ 60
Nghe hiểu: 0 ~ 60
Cấp N4, N5:
Kiến thức ngôn ngữ (Chữ, từ vựng, ngữ pháp) - Đọc hiểu: 0 ~ 120
Nghe hiểu: 0 ~ 60

Thế nào là thi đậu kỳ thi JLPT?
N1:
Điểm tổng: Trên 100 điểm (Tối đa: 180)
Điểm kiến thức ngôn ngữ (Chữ, từ vựng, ngữ pháp): Trên 19 điểm (Tối đa: 60)
Điểm đọc hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60)
Điểm nghe hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60)
N2:
Điểm tổng: Trên 90 điểm (Tối đa: 180)
Điểm kiến thức ngôn ngữ (Chữ, từ vựng, ngữ pháp): Trên 19 điểm (Tối đa: 60)
Điểm đọc hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60)
Điểm nghe hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60)
N3:
Điểm tổng: Trên 95 điểm (Tối đa: 180)
Điểm kiến thức ngôn ngữ (Chữ, từ vựng, ngữ pháp): Trên 19 điểm (Tối đa: 60)
Điểm đọc hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60)
Điểm nghe hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60)
N4:
Điểm tổng: Trên 90 điểm (Tối đa: 180)
Điểm kiến thức ngôn ngữ & Đọc hiểu: Trên 38 điểm (Tối đa: 120)
Điểm nghe hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60)
N5:
Điểm tổng: Trên 80 điểm (Tối đa: 180)
Điểm kiến thức ngôn ngữ & Đọc hiểu: Trên 38 điểm (Tối đa: 120)
Điểm nghe hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60)

Chú ý là khác với kỳ thi JLPT trước đây (chỉ cần điểm tổng lớn hơn điểm đậu), kỳ thi JLPT mới ngoài yêu cầu điểm tổng phải lớn hơn mức đậu còn yêu cầu điểm thành phần phải lớn hơn mức chuẩn (ví dụ điểm chuẩn của Đọc hiểu là 19 điểm, điểm chuẩn của Nghe hiểu là 19 điểm.)
(Điểm đậu kỳ thi JLPT cũ:
1-kyuu: Trên 70%, tức là trên 280 điểm. Điểm tối đa: 400 điểm.
2-kyuu, 3-kyuu, 4-kyuu: Trên 60%, tức là trên 240 điểm. Tối đa: 400 điểm.)

Kỳ thi JLPT được tổ chức khi nào? Xem ngày thi và thời hạn đăng ký ở đâu?
Bạn có thể vào trang web chính thức: http://www.jlpt.jp (Tiếng Anh, Tiếng Nhật)
để xem thông tin.
Kỳ thi được tổ chức 2 lần trong 1 năm, vào ngày chủ nhật đầu tiên của tháng 7 và tháng 12.
Chú ý: Có một số thành phố ngoài Nhật Bản chỉ tổ chức kỳ thi vào tháng 12 mà không tổ chức thi tháng 7.

Ở Việt Nam có thể đăng ký thi Năng lực Nhật ngữ ở đâu?
Kỳ thi JLPT được tổ chức ở Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng trong đó:
HN: Cả tháng 7 và tháng 12.
SG và ĐN: Chỉ tháng 12 (Tính ở thời điểm năm 2011.)
Nơi xin hồ sơ:
HN: 
1. Khoa Đông Dương - Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà nội. Kỳ thi: Tháng 7, tháng 12.
2. Đại học Hà nội: Chỉ kỳ thi tháng 12.
SG:
Đại học khoa học xã hội và nhân văn. Kỳ thi: Tháng 12.
ĐN:
Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng. Kỳ thi: Tháng 12.
Nguồn: http://www.jlpt.jp/application/overseas_list.html (Tiếng Anh, tiếng Nhật)

Làm thế nào để đăng ký thi Năng lực tiếng Nhật JLPT? Khi nào có kết quả?
1. Mua giấy đăng ký thi và hồ sơ hướng dẫn tại những nơi tổ chức thi.
2. Đăng ký thi, trả tiền lệ phí thi.
Thời gian đăng ký: Kỳ thi tháng 7 đăng ký vào tháng 3 ~ tháng 4.
Kỳ thi tháng 12 đăng ký vào tháng 8 ~ tháng 9.
Các bạn cần xem hồ sơ hướng dẫn chứ không nên chỉ dựa vào thông tin ở Saroma Lang.
TRẢ KẾT QUẢ: Kỳ thi tháng 7: Khoảng tháng 9; Kỳ thi tháng 12: Khoảng tháng 3.
Nguồn: http://www.jlpt.jp/application/overseas_index.html

Tham khảo đánh giá định lượng kỳ thi JLPT cũ
Ví dụ để đỗ Cấp độ 1 (1-kyuu) bạn cần có vốn kanji khoảng 2000 (chính xác: 1926) chữ, vốn từ khoảng 10.000 từ, khả năng nghe cấp cao, thời gian học khoảng 900 giờ. Điểm để đậu là đúng trên 70%.
2-kyuu: 1000 chữ kanji, 6000 từ vựng, nghe trung cấp, thời gian học ước lượng: 600 giờ.
3-kyuu: 300 chữ kanji, 1500 từ vựng, nghe cơ bản, thời gian học: 300 giờ.
4-kyuu: 100 chữ kanji, 800 từ vựng, nghe cho người bắt đầu, thời gian học: 150 giờ.
Tham khảo: http://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_Language_Proficiency_Test

Tài liệu ôn thi kỳ thi tiếng Nhật?
Các bạn có thể dùng tài liệu ôn thi của các kỳ thi tiếng Nhật kiểu cũ, hoặc mua sách luyện thi.
Các bạn cũng có thể tải tài liệu và làm đề thi mẫu trực tuyến trên trang chính thức theo đường URL sau:
Ở trang này các bạn có thể:
Làm để mẫu kỳ thi tiếng Nhật JLPT online (đủ cấp độ từ N5 tới N1): Chọn cấp độ N5 ~ N1 tương ứng. (Có cả phần nghe.)
Chú ý: Để làm online được trình duyệt (Firefox, Internet Explore, Chrome,...) của bạn phải đã cài Adobe Flash Player. (Thường trình duyệt đã cài sẵn, nếu chưa trình duyệt sẽ yêu cầu bạn cài.)
Tải đề mẫu dạng PDF về máy.
Tải file âm thanh phần thi nghe về máy.
Tải phần chữ cho file âm thanh (script) về máy.
Tải đáp án về máy.

Lời khuyên của tôi
Luyện thi kỳ thi Năng lực Nhật ngữ là một trong những cách giúp bạn học và hiểu tiếng Nhật rất nhanh. Lý do: Bạn sẽ gặp rất nhiều những từ, những mẫu câu hay dùng cũng như những mẫu câu khó mang tính trừu tượng cao đòi hỏi bạn phải suy nghĩ tìm tòi để hiểu ý nghĩa của chúng. Bằng việc làm đề thi bạn cũng có thể tự đánh giá được khả năng tiếng Nhật của bản thân.
Việc học với một tài liệu chuẩn cũng như với một mục tiêu rõ ràng (thi đỗ, lấy bằng tiếng Nhật) sẽ giúp bạn học hiệu quả tiếng Nhật.
Nếu bạn không định thi, bạn cũng nên tìm kiếm đề thi thử online và thử khả năng của mình.
Hẹn gặp lại các bạn vào bài viết sau.

SAROMA-JCLASS

63 nhận xét:

 1. Mot bai viet day du va sat thuc.Cam on tac gia da dang bai nay

  Trả lờiXóa
 2. xin cảm ơn tác giả đã có những thông tin xác thực về nội dung mà tôi đang rất quan tâm, tuy nhiên bạn có biết địa chỉ tổ chức luyện thi tiếng nhật ở hà nội tốt không, cho mình biết với.

  Trả lờiXóa
 3. Chào bạn, sắp tới sẽ có lớp của SAROMA LANG ở SG. Còn ở Hà Nội thì tôi cũng không rõ có lớp nào tốt không.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. ban oi tai sao vao trang nay http://www.jlpt.jp/samples/forlearners.html (Tiếng Nhật)
   tai lieu luyen tap cac N12345 co it the thui ak.moi N co 15 cau vay thui ak?

   Xóa
  2. cam on ban nhieu lam.

   Xóa
 4. Cám ơn bạn nhiều lắm, mình đăng ở Nhật, muốn học luyện thi N1 online quá, khi nào có lớp ở đâu chỉ cho mình với nhé,
  sakurabetonamu@yahoo.com

  Trả lờiXóa
 5. Mong sao sớm có lớp online để mọi người cùng ôn luyện.

  Trả lờiXóa
 6. cảm ơn những thông tin hết sức hữu ích của bạn

  Trả lờiXóa
 7. o hanoi ma co lop online N1 thi em xin joint 1 chan luon
  Hay qua1

  Trả lờiXóa
 8. Ban co the cho biet ti le dau so voi 2 ky thi kieu cu va moi duoc khong. Vi toi lam thu nhung de 2kyu cu rat de dang, ma thi N2 khong dau duoc. Neu noi N2 bang voi 2kyu la khong dung. Cam on ban nhieu. DT

  Trả lờiXóa
 9. Bai viet rat huu ich. Chuc Saromalang ngay cang phat trien!

  Trả lờiXóa
 10. ai có tài liệu thi n2 và n3 không gửi chia sẻ tài liệu cho an với nha qua email boytocngan_0210@yahoo.com.vn nha ,cảm ơn nhiều hoặc gọi cho an vào 0902335395 ha

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. ông này đi xin tài liệu người ta rùi đem về làm của riêng không cho ai hết, ai xin cũng nói là bán. ặc ặc..khôn vãi đái

   Xóa
 11. ban co the cho minh dia chi trang web ve đề thi thử online duoc khong. Minh tim hoai ma khong thay.cam on nhieu nhe1

  Trả lờiXóa
 12. Bạn vào đây nhé
  http://www.saromalang.com/2011/07/tong-hop-cac-trang-web-tai-lieu-hoc.html

  Trả lờiXóa
 13. cac ban oi minh hoc tieng nhat roi ma k lay dc N3 chan ban jay cac wa. chnag biet on lam sao bj de lay dc N3 daac ban jup minh voi. neu ai co bi kip j chi cho minh minh san sang tra tien cho cac ban.

  Trả lờiXóa
 14. http://www.share360.vn/tai-lieu/on-thi-tieng-nhat-n3-n3-cd-9381.html rất nhiều sách

  Trả lờiXóa
 15. http://www.share360.vn/tai-lieu/on-thi-tieng-nhat-n3-n3-cd-9381.html ai cần sách n2 n3 n1 và các sách nghe nói ,đọc khác thì vào đây tìm ha

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. co ban nao co sach gokakudekiru N2 ko?share cho minh voi minh dang rat can sach nay.thanh cac ban nhiu nha.^^

   Xóa
 16. sao t chỉ nghe được mỗi 1 bài nghe n4?

  Trả lờiXóa
 17. CHào Saromalang..k biết bạn có bản chữ Kanji thi N4 có cả phần chữ Hán Việt k cho mình xin..

  Vì dụ như là chữ Nước ( Thủy ) , Lửa ( Hỏa )...Nếu có bạn cho mình xin 1 bản nhé..Mail của mình là hati_vnn@yahoo.com

  Cám ơn bạn nhiều

  Trả lờiXóa
 18. oi jo minh moi bo den n4 day .ma da thay loang ngoang rui. hix that ham mo may a c hoc den n3 wa

  Trả lờiXóa
 19. bài viết rất chi tiết và rất hay, khiến mình thêm cảm hứng học môn tiếng nhật yêu thích này, mình sẽ cố gắng thêm để có thể thi tiếp N3, năm trước còn thiếu mấy điểm nữa,fu fu...

  Trả lờiXóa
 20. sao minh thi hoai ma ko dau? ko biet vi sao mac du da on luyen kha ky....

  Trả lờiXóa
 21. em moi hoc tieng nhat duoc 6 thang em dang tim tai lieu on thi N3 anh chi nao co tai lieu j hay bj quyet j de hok tot chi cho em voi.em cam on anh chi nhieu lam

  Trả lờiXóa
 22. xin loi co ại bjt phan mem viet han nom ko? neu bjt chj cho mjnh link voi cam on

  Trả lờiXóa
 23. CẢM ƠN BẠN ! THÔNG TIN RẤT HAY , MÌNH CHUẨN BỊ HỌC TIẾNG NHẬT, MONG RẰNG MỌI VIỆC SẼ TỐT...CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI VUI VẺ @@

  Trả lờiXóa
 24. Chào bộ phận quản lý trang web, cho mình hỏi kì thi Nats tess, điểm thi từng môn nếu có 1 môn dưới 19đ, mà tổng điểm là trên 90 điểm, có đậu không? ( Kỳ thi JNPT, dưới 19đ là không đậu)
  Mình xin cảm ơn.

  Trả lờiXóa
 25. Mình hok hiểu Natstest tính điểm thế nào, mình 108đ thì đậu, mà bạn mình 105đ thì trượt. N5 đó bạn nhé. chắc điểm đậu tính khác JNPT đấy

  Trả lờiXóa
 26. thank bạn, mình thì N2. Chúc bạn nhiều may mắn nhé. cố gắng thi N4 nhé. hihi

  Trả lờiXóa
 27. cảm ơn bạn, bài viết rất hay

  Trả lờiXóa
 28. ありがとうございます。

  Trả lờiXóa
 29. cho mình hỏi sau khi thi xong thì khoảng bao lâu sẽ có kết quả?

  Trả lờiXóa
 30. Cho mình hỏi sau khi biết kq thì trong bao lâu sẽ nhận được chứng chỉ. Trong trường hợp bạn bè mình nhận được rồi mà mình chưa nhận được thì phải đến đâu lấy. Mình cảm ơn !

  Trả lờiXóa
 31. Chứng chỉ thì bạn tới nơi bạn đã nộp hồ sơ để lấy nhé.Họ không gửi chứng chỉ về nhà,đề phòng trường hợp thất lạc mà.Nhớ mang theo chứng minh thư nhé.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn cho mình hỏi là đợt thi hôm 12/2015 vửa rồi thì lấy chứng chỉ vào ngày bao nhiêu được không?

   Xóa
 32. thằng Nạc Danh ngu mà tỏ ra nguy hiểm vãi cc

  Trả lờiXóa
 33. bạn nào có tài liệu ôn thi n3 k.... cho mk xin với..
  mk cam on nhieu ak

  Trả lờiXóa
 34. LÀM GÌ KHI CỤC XUẤT NHẬP CẢNH NHẬT BẢN GỌI ĐIỆN CHECK HỒ SƠ
  Đây là cuốn ebook tôi tổng hợp lại từ nhiều nguồn trên mạng và kèm theo đó là kinh nghiệm xử lý hồ sơ của cá nhân tôi trong suốt 3 năm hoạt động và làm việc trong lĩnh vực tư vấn du học nhật bản.
  �Ebook chia làm 3 phần chính :
  � PHẦN 1 : Bạn sẽ biết được những công việc cần chuẩn bị khi trong quá trình ngồi đợi cục xuất nhập cảnh gọi điện về để check hồ sơ
  � PHẦN 2 : Là những công việc và kịch bản cho bạn và người bảo lãnh của bạn cần phải nhớ.
  � PHẦN 3 : Bạn sẽ biết cách tạo một mẫu thông tin ngắn ghi lại quá trình hồ sơ của mình.
  >> Xem thông tin : http://bit.ly/trieukobe

  Trả lờiXóa
 35. học bao lâu để đạt trình độ N3 nhỉ, mình mới học tiếng nhật

  Trả lờiXóa