Thứ Ba, 30 tháng 5, 2023

"Tôi quá vô duyên nên không ai yêu tôi"

Cách dịch "nói chuyện vô duyên" ra tiếng Nhật

Tôi quá vô duyên nên không ai yêu tôi.

愛想のなさすぎで誰もが愛してくれない。

愛想(あいそう)のなさすぎで(だれ)もが(あい)してくれない。

Giải thích của Saromalang:

Trong tiếng Nhật có từ 無縁 [muen, VÔ DUYÊN] nhưng từ này có nghĩa là "không có mối quan hệ, không có duyên số, không có duyên với nhau", nên không đúng trong trường hợp "vô duyên" ở đây. Vậy "vô duyên" là gì?

Chủ Nhật, 21 tháng 5, 2023

"Cuộc đời chẳng qua chỉ là một giấc mộng đẹp"

 ① 人生はただ美しい夢に過ぎない

じんせいはただうつくしいゆめにすぎない

Jinsei wa tada utsukushii yume ni suginai

Cuộc đời chẳng qua chỉ là một giấc mộng đẹp

Life is nothing but only a beautiful dream

Đây là cách diễn đạt "N1 chẳng qua chỉ là N2" trong tiếng Nhật. Trong câu trên "ni suginai" có nghĩa đen là "không vượt qua, không vượt quá, không quá", nói một cách văn vẻ thì là "chẳng qua, bất quá". Vì thế, khi dịch ra tiếng Việt thì sẽ là "chẳng qua chỉ là". Nếu chúng ta chỉ muốn nói là "Cuộc đời chỉ là một giấc mộng đẹp" thì nói thế nào? Chúng ta sẽ dùng mẫu "ただ~だけ":

② 人生はただ美しい夢だけだ。

Tuy nhiên, cách nói này có thể gây hiểu lầm là "Cuộc đời chỉ toàn là giấc mộng đẹp", nên câu (1) là cách nói tốt hơn.

Trong tiếng Anh, do có sự nhấn mạnh là に過ぎない nên chúng ta sẽ nói là "Life is nothing but only a beautiful dream" để nhấn mạnh, thay vì chỉ là "Life is only a beautiful dream".

Nghe tiếng Nhật tại đây:

Bài tập: Dịch ra tiếng Nhật.

(1) Tôi chỉ muốn xem chút thôi.

(2) Tôi chẳng qua chỉ là muốn dọa anh ta một chút thôi.

Đáp án có ở phần comment.