Thứ Hai, 23 tháng 2, 2015

Trạng ngữ tiếng Nhật

Hôm nay, SaromaLang nói về trạng ngữ trong tiếng Nhật.

Trạng ngữ tiếng Nhật là gì?

Trạng ngữ, hay "mệnh đề trạng ngữ" (Adverbial Clause) là một vế câu (clause) hay cụm từ (phrase) mang tính chất TRẠNG TỪ (adverbial) để bổ nghĩa cho câu, làm rõ nghĩa cho câu về thời gian, địa điểm, mục đích, cách thức hay lý do, mức độ, v.v...


Phân biệt với TRẠNG TỪ

Chủ Nhật, 15 tháng 2, 2015

Thứ Hai, 9 tháng 2, 2015

Thực tế tiếng Nhật

Facts of the Japanese language

Từ hôm nay Saroma Lang sẽ post những kiến thức, tạp học về tiếng Nhật đơn giản và thực dụng tại Facebook Saroma Fun. Bạn nào chưa like thì nên like. Like SaromaFun tại facebook.com/saromafun hoặc nhấp nút Like ở cột bên.

SaromaFun➜

Thực tế tiếng Nhật hôm nay:

Tiếng Nhật luôn kết thúc câu bằng tính từ hoặc động từ ....
... dù bạn có thích thế hay không!

➜Xem bằng hình ảnh trên Saroma Fun

Đây là một thực tế và chúng ta phải chấp nhận. Ngay cả mẫu câu N1はN2です thì cần chú ý là đây là động từ "to be" trong tiếng Nhật.

Tính từ/động từ trong tiếng Nhật cũng chỉ là phân biệt tương đối và thật ra có khá nhiều điểm tương đồng nhau. Ví dụ:
Ăn 食べる taberu ➜ Chia như động từ
Không ăn 食べない tabenai ➜ Chia như tính từ い

Vì thế tôi thường gộp chung lại thành MÔ TẢ. Tóm lại:

Câu tiếng Nhật = Chủ đề [hoặc chủ ngữ] + Mô tả [tính từ hoặc động từ]

Tiếng Nhật là ngôn ngữ chủ đề (topic language) mà lại!
Tôi là người thực dụng (実用主義者 [thực dụng chủ nghĩa giả]) nên tôi học tiếng Nhật cũng vô cùng thực dụng. Tôi không từ thủ đoạn nào!

日本語を学べば手段を選ばず
Nippon-go wo manabeba, shudan wo erabazu

Have Fun!