N4

Tổng kết tài liệu học tiếng Nhật JLPT N4. >>Danh sách tài liệu ôn thi JLPT N4 / JTEST E (Sea)

Danh sách 634 từ vựng N4
Bảng tra nhanh ngữ pháp N4 (59)
Danh sách ngữ pháp JLPT N4 (59)
Danh sách tính từ N4 (47)
Danh sách tính từ な N4 (38)
Danh sách tính từ い N4 (68)
Danh sách động từ N4 (161)
Danh sách danh động từ N4 (58)
Danh sách trạng từ N4 (55)
Danh sách từ vựng loại khác N4
Danh sách kanji N4 (181)
Danh sách katakana N5 và N4 (N5: 59, N4: 42)

1 nhận xét: