Look Up

Chìa khóa cần tìm (Key):     >>Trang dịch giả chuyên nghiệp

                  

         

>>Dịch thuật Nhật Việt, Việt Nhật tài liệu chuyên môn, chuyên ngành khó với chất lượng cao    >>Xem hướng dẫn cách dịch thuật ngữ Nhật Việt    >>Cách dịch từ chuyên môn tiếng Việt sang tiếng Nhật    >>Translate Tool Page    >>Bing Translator

日本語・ベトナム語翻訳 ★ AI翻訳ツール開発 ★ トラドス講座

Dịch thuật Nhật Việt chất lượng cao

Hiragana

BẢNG HIRAGANA #(CÁCH GÕ KHÁC) =CÁCH ĐỌC

a

i

u

e

o

ka (ca)

ki

ku (cu)

ke

ko (co)

sa

shi (si, ci)

su

se (ce)

so

ta

chi (ti)

tsu (tu)

te

to

na

ni

nu

ne

no

ha

hi

fu (hu)

he

ho

ma

mi

mu

me

mo

ya


yu


yo

ra

ri

ru

re

ro

wa
wo =o

n (nn)

ga

gi

gu

ge

go

za

ji (zi)

zu

ze

zo

da

di =zi

du =zu

de

do

ba

bi

bu

be

bo

pa

pi

pu

pe

po
きゃ
kya

きゅ
kyu

きょ
kyo
しゃ
sha (sya)

しゅ
shu (syu)

しょ
sho (syo)
ちゃ
cha (cya, tya)

ちゅ
chu (cyu, tyu)

ちょ
cho (cyo, tyo)
にゃ
nya

にゅ
nyu

にょ
nyo
ひゃ
hya

ひゅ
hyu

ひょ
hyo
みゃ
mya

みゅ
myu

みょ
myo
りゃ
rya

りゅ
ryu

りょ
ryo
ぎゃ
gya

ぎゅ
gyu

ぎょ
gyo
じゃ
ja (zya, jya)

じゅ
ju (zyu, jyu)

じょ
jo (zyo, jyo)
びゃ
bya

びゅ
byu

びょ
byo
ぴゃ
pya

ぴゅ
pyu

ぴょ
pyo

(C) Saromalang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét