Katakana Test (smartphone version)

Bảng tự kiểm tra katakana (PC hơ con trỏ#hover, smartphone chạm#touch)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét