Trường âm katakana

BẢNG ĐỐI CHIẾU ĐOẢN ÂM - TRƯỜNG ÂM TIẾNG NHẬT
NGẮNDÀINGẮNDÀINGẮNDÀI

A
アー
Ā

I
イー
Ī

U
ウー
Ū

E
エー
Ē

O
オー
Ō

KA
カー

KI
キー

KU
クー

KE
ケー

KO
コー

SA
サー

SHI
シー
SHĪ

SU
スー

SE
セー

SO
ソー

TA
ター

CHI
チー
CHĪ

TSU
ツー
TSŪ

TE
テー

TO
トー

NA
ナー

NI
ニー

NU
ヌー

NE
ネー

NO
ノー

HA
ハー

HI
ヒー

FU
フー

HE
ヘー

HO
ホー

MA
マー

MI
ミー

MU
ムー

ME
メー

MO
モー

YA
ヤー

YU
ユー

YO
ヨー

RA
ラー

RI
リー

RU
ルー

RE
レー

RO
ロー

WA
ワー

GA
ガー

GI
ギー

GU
グー

GE
ゲー

GO
ゴー

ZA
ザー

JI
ジー

ZU
ズー

ZE
ゼー

ZO
ゾー

DA
ダー

JI
ヂー

DU = ZU
ヅー

DE
デー

DO
ドー

BA
バー

BI
ビー

BU
ブー

BE
ベー

BO
ボー

PA
パー

PI
ピー

PU
プー

PE
ペー

PO
ポー
キャ
KYA
キャー
KYĀ
キュ
KYU
キュー
KYŪ
キョ
KYO
キョー
KYŌ
シャ
SHA (SYA)
シャー
SHĀ
シュ
SHU (SYU)
シュー
SHŪ
ショ
SHO (SYO)
ショー
SHŌ
チャ
CHA (CYA)
チャー
CHĀ
チュ
CHU (CYU)
チュー
CHYŪ
チョ
CHO (CYO)
チョー
CHŌ
ニャ
NYA
ニャー
NYĀ
ニュ
NYU
ニュー
NYŪ
ニョ
NYO
ニョー
NYŌ
ヒャ
HYA
ヒャー
HYĀ
ヒュ
HYU
ヒュー
HYŪ
ヒョ
HYO
ヒョー
HYŌ
ミャ
MYA
ミャー
MYĀ
ミュ
MYU
ミュー
MYŪ
ミョ
MYO
ミョー
MYŌ
リャ
RYA
リャー
RYĀ
リュ
RYU
リュー
RYŪ
リョ
RYO
リョー
RYŌ
ギャ
GYA
ギャー
GYĀ
ギュ
GYU
ギュー
GYŪ
ギョ
GYO
ギョー
GYŌ
ジャ
JA (ZYA)
ジャー
ジュ
JU (ZYU)
ジュー
ジョ
JO (ZYO)
ジョー
ビャ
BYA
ビャー
BYĀ
ビュ
BYU
ビュー
BYŪ
ビョ
BYO
ビョー
BYŌ
ピャ
PYA
ピャー
PYĀ
ピュ
PYU
ピュー
PYŪ
ピョ
PYO
ピョー
PYŌ

(C) Saromalang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét