Thứ Năm, 5 tháng 7, 2012

Đáp án kỳ thi năng lực tiếng Nhật tháng 7 năm 2012 và cách tính điểm gần đúng

Điểm số mỗi phần thi (得点範囲, tokuten han-i |đắc điểm phạm vi|), điểm tổng đậu và điểm đậu cho mỗi phần là như bảng dưới đây.
Điểm tối đa có thể đạt được: 180 điểm (cho mọi cấp độ).
Tổng điểm để đậu N1 là 100 điểm, N2 là 90 điểm, N3 là 95 điểm. Điểm đậu mỗi phần thi (1) 言語知識 (gengo chishiki = kiến thức ngôn ngữ, gồm có chữ, từ vựng, ngữ pháp), (2) Đọc hiểu, (3) Nghe hiểu của các cấp độ N3, N2, N1 là 19 điểm.
Về N4, N5 xin xem bảng tương ứng.

Tính điểm như thế nào khi so đáp án?
Có 2 điểm bạn cần lưu ý:
- Điểm số cho mỗi câu là thứ chúng ta không biết (ví dụ không biết là 1 điểm hay 2 điểm)
- Điểm thi của bạn sẽ được chuẩn hóa (等価 touka = đẳng hóa)
"Chuẩn hóa" là để làm cho các kỳ thi công bằng nhau, ví dụ cùng làm được số câu như nhau, nhưng kỳ thi mà nội dung khó hơn thì điểm sẽ cao hơn. Độ khó của kỳ thi có lẽ sẽ được tính theo phân bố điểm của toàn bộ thí sinh dự thi. Chúng ta không biết thuật toán để tính điểm của ban tổ chức kỳ thi và cách tính điểm không được công khai.
Do đó, chúng ta chỉ có thể tính gần đúng điểm số mà thôi.

Cấp độ N1: 
Phần thi kiến thức ngôn ngữ (文字・語彙・文法) có 45 câu. Tổng điểm tối đa: 60.
Phần thi Đọc hiểu (読解) có 25 câu.  Tổng điểm tối đa: 60.
Phần thi Nghe hiểu (聴解) có 36 câu (câu cuối có 2 câu). Tổng điểm tối đa: 60.
Giả sử bạn làm đúng mỗi phần là X, Y, Z câu, thì chúng ta sẽ tính gần đúng theo công thức sau:
<Số câu đúng> / <Tổng số câu> * <Tổng điểm, tức 60>
Kiến thức ngôn ngữ: (X / 45) * 60, sai số: ± 10 (từ -10 tới +10).
Đọc hiểu: (Y / 25) * 60, sai số: ± 6.
Nghe hiểu: (Z / 36) * 60, sai số: ±8.
Điểm gần đúng:  (X / 45) * 60 + (Y / 25) * 60 + (Z / 36) * 60

Như vậy sai số tối đa sẽ là ± 24. Sai số trung bình có thể là ± (10/2 + 6/2 + 8/2) = ± 12. Ví dụ, bạn tính ra điểm là 95 điểm thì nhiều khả năng điểm thực của bạn sẽ từ 83 cho tới 107 (tính mức trung bình ± 12). Điểm thực của bạn sẽ biến thiên tối đa là từ 71 tới 119 (tính mức sai số tối đa ± 24). Cách tính sai số của SAROMA JCLASS xem ở phần chữ xanh ngay dưới đây. Chú ý là đây mới là sai số do tính trung bình, chứ còn chưa tính mức sai lệch do "chuẩn hóa" (等価 touka).

Cách tính sai số: Giả sử tính cho phần kiến thức ngôn ngữ. Có 45 câu mà 60 điểm nên sẽ có a câu là 1 điểm và (45 - a) câu là 2 điểm. Như vậy a * 1 + (45 - a) * 2 = 60 nên a = 30, tức là có 30 câu 1 điểm và 15 câu 2 điểm. Giả sử bạn làm được đúng x câu 1 điểm và y câu 2 điểm, thì số điểm đúng của bạn là (x * 1 + y * 2), nhưng theo cách tính gần đúng của JCLASS thì số điểm của bạn là (x + y) / 45 * 60 = (x + y) * 4 / 3. Như vậy sai lệch là (* 1 + y * 2) - (x + y) * 4 / 3 = y * 2/3 - x / 3. Vì giá trị lớn nhất của y là 15 câu, giá trị lớn nhất của x là 30 câu, cho nên con số sai lệch này có giá trị biến thiên trong khoảng [15 * 2/3 - 0 / 3, 0 * 2/3 - 30/3] tức là ± 10.
Phần Đọc hiểu (câu 2 điểm và 3 điểm), Nghe hiểu (câu 1 điểm và 2 điểm) cũng tính tương tự và kết quả là ± 6 và ± 8.

Cấp độ N2:
Kiến thức ngôn ngữ: (X / 54) * 60, sai số: ± 5.
Đọc hiểu: (Y / 21) * 60, sai số: ± 3.
Nghe hiểu: (Z / 31) * 60, sai số: ± 3.
Sai số tối đa: ± 11, sai số trung bình: ± 5.

Cấp độ N3:
Kiến thức ngôn ngữ: (X / 58) * 60
Đọc hiểu: (Y / 16) * 60
Nghe hiểu: (Z / 28) * 60
Sai số: Tham khảo N2.

N4. N5: Tương tự

Điểm số các phần thi và điểm đậu
Nguồn: wikipedia
N1-N3
 • 言語知識(文字・語彙・文法)(0点-60点) Kiến thức ngôn ngữ (Chữ - Từ - Ngữ pháp) (0 - 60 điểm)
 • 読解(0点-60点) Đọc hiểu (0 - 60 điểm)
 • 聴解(0点-60点) Nghe hiểu (0 - 60 điểm)
N4-N5
 • 言語知識(文字・語彙・文法)・読解(0点-120点) Kiến thức ngôn ngữ (Chữ - Từ - Ngữ pháp) (0 - 120 điểm)
 • 聴解(0点-60点) Nghe hiểu (0 - 60 điểm)
Điểm đậu mỗi cấp độ
Tổng điểmKiến thức (Chữ, Từ, Ngữ)ĐọcNghe
Phạm vi0-1800-600-600-60
N1100 (đậu)19 (điểm tránh liệt)1919
N290 (đậu)191919
N395 (đậu)191919

Tổng điểmKiến thức (Chữ, Từ, Ngữ) - ĐọcNghe
Phạm vi0-1800-1200-60
N490 (đậu)38 (điểm tránh liệt)19
N580 (đậu)3819

Dưới đây là đáp án kỳ thi JLPT tháng 7 năm 2012.
Tra kết quả online (3/9/2012): Tra kết quả JPLT 7/2012 (Cần Login bằng số đăng ký và password)

2012年7月 日本語能力試験 答案

N1 レベル

N1 文字・語彙
問題1
問1: 4     問2: 2     問3: 3     問4: 3     問5: 2     問6: 1

問題2
問7: 4     問8: 1     問9: 4     問10: 1    問11: 3    問12: 4    問13: 2

問題3
問14: 2    問15: 3    問16: 4    問17: 1    問18: 2    問19: 3

問題4
問20: 3    問21: 1    問22: 4    問23: 3    問24: 1    問25: 2

N1 文法
問題5
問26: 3    問27: 4    問28: 2    問29: 1    問30: 1    問31: 2    問32: 1    問33: 3    問34: 4    問35: 2

問題6
問36: 2    問37: 4    問38: 1    問39: 4    問40: 1

問題7
問41: 3    問42: 2    問43: 3    問44: 4    問45: 1

N1 読解
問題8
問46: 1    問47: 3    問48: 2    問49: 2

問題9 (1)
問50: 3    問51: 1    問52: 3

問題9 (2)
問53: 4    問54: 3    問55: 3

問題9 (3)
問56: 4    問57: 1    問58: 4

問題10
問59: 1    問60: 3    問61: 4    問62: 2

問題11
問63: 2    問64: 4

問題12
問65: 2    問66: 1    問67: 2    問68: 4

問題13
問69: 2    問70: 1

N1 聴解
問題1
問1: 4     問2: 3     問3: 3     問4: 4     問5: 2     問6: 1

問題2
問1: 2     問2: 2     問3: 2     問4: 1     問5: 4     問6: 3     問7: 3

問題3
問1: 1     問2: 4     問3: 4     問4: 3     問5: 3     問6: 4

問題4
問1: 1     問2: 1     問3: 2     問4: 2     問5: 3     問6: 3     問7: 2     問8: 3     問9: 2     問10: 1    問11: 3    問12: 2    問13: 3

問題5
問1: 1     問2: 3     問3: 3, 2


N2レベル

N2 文字・語彙
問題1
問1: 4     問2: 1     問3: 4     問4: 1     問5: 3

問題2
問6: 2     問7: 3     問8: 4     問9: 2     問10: 4

問題3
問11: 3    問12: 3    問13: 4    問14: 4    問15: 1

問題4
問16: 2    問17: 4    問18: 3    問19: 3    問20: 1    問21: 2    問22: 1

問題5
問23: 2    問24: 1    問25: 3    問26: 4    問27: 2

問題6
問28: 2    問29: 3    問30: 1    問31: 2    問32: 1

N2 文法
問題7
問33: 1    問34: 2    問35: 3    問36: 1    問37: 2    問38: 1    問39: 4    問40: 2    問41: 4    問42: 3    問43: 3    問44: 4

問題8
問45: 3    問46: 1    問47: 4    問48: 2    問49: 2

問題9
問50: 4    問51: 1    問52: 3    問53: 1    問54: 2

N2 読解
問題10
問55: 2    問56: 4    問57: 3    問58: 2    問59: 3

問題11 (1)
問60: 1    問61: 1    問62: 2

問題11 (2)
問63: 2    問64: 1    問65: 4

問題11 (3)
問66: 4    問67: 4    問68: 3

問題12
問69: 3    問70: 4

問題13
問71: 1    問72: 1    問73: 3

問題14
問74: 2    問75: 3

N2 聴解
問題1
問1: 3     問2: 2     問3: 4     問4: 1     問5: 4

問題2
問1: 3     問2: 3     問3: 3     問4: 3     問5: 2     問6: 1

問題3
問1: 3     問2: 3     問3: 3     問4: 1     問5: 1

問題4
問1: 1     問2: 2     問3: 1     問4: 2     問5: 3     問6: 3     問7: 3     問8: 1     問9: 2     問10: 3    問11: 3

問題5
問1: 3     問2: 4     問3: 3, 1


N3 レベル

N3 文字・語彙
問題1
問1: 1     問2: 4     問3: 1     問4: 3     問5: 2     問6: 4     問7: 2     問8: 4

問題2
問9: 3     問10: 4    問11: 3    問12: 2    問13: 1    問14: 3

問題3
問15: 1    問16: 4    問17: 3    問18: 2    問19: 1    問20: 4    問21: 2    問22: 3    問23: 2    問24: 4    問25: 2   

問題4
問26: 4    問27: 2    問28: 3    問29: 1    問30: 3

問題5
問31: 4    問32: 2    問33: 1    問34: 1    問35: 3

N3 文法
問題1
問1: 4     問2: 1     問3: 2     問4: 2     問5: 1     問6: 3     問7: 4     問8: 2     問9: 1     問10: 4    問11: 2    問12: 3    問13: 3

問題2
問14: 2    問15: 1    問16: 4    問17: 2    問18: 3

問題3
問19: 4    問20: 3    問21: 1    問22: 2    問23: 4

N3 読解
問題4
問24: 3    問25: 3    問26: 3    問27: 4

問題5 (1)
問28: 3    問29: 2    問30: 2

問題5 (2)
問31: 4    問32: 2    問33: 2

問題6
問34: 4    問35: 1    問36: 1    問37: 1

問題7
問38: 1    問39: 2

N3 聴解
問題1
問1: 2     問2: 1     問3: 3     問4: 3     問5: 2     問6: 4

問題2
問1: 3     問2: 1     問3: 4     問4: 3     問5: 4     問6: 1

問題3
問1: 4     問2: 4     問3: 2

問題4
問1: 1     問2: 3     問3: 3     問4: 1

問題5
問1: 3     問2: 3     問3: 2     問4: 3     問5: 1     問6: 3     問7: 1     問8: 2     問9: 2N4 レベル

N4 文字・語彙
問題1
問1: 1     問2: 3     問3: 3     問4: 4     問5: 4     問6: 1     問7: 4     問8: 3     問9: 2

問題2
問10: 2    問11: 4    問12: 3    問13: 1    問14: 1    問15: 4

問題3
問16: 2    問17: 4    問18: 2    問19: 3    問20: 4    問21: 1    問22: 4    問23: 3    問24: 2    問25: 1   

問題4
問26: 3    問27: 2    問28: 4    問29: 2    問30: 3

問題5
問31: 2    問32: 3    問33: 1    問34: 1    問35: 2

N4 文法
問題1
問1: 2     問2: 4     問3: 4     問4: 2     問5: 3     問6: 3     問7: 4     問8: 1     問9: 4     問10: 2    問11: 1    問12: 3    問13: 1    問14: 2    問15: 1

問題2
問16: 1    問17: 1    問18: 4    問19: 3    問20: 2

問題3
問21: 2    問22: 2    問23: 4    問24: 3    問25: 1

N4 読解
問題4
問26: 4    問27: 2    問28: 3    問29: 4

問題5
問30: 1    問31: 3    問32: 2    問33: 4

問題6
問34: 2    問35: 1

N4 聴解
問題1
問1: 3     問2: 4     問3: 3     問4: 3     問5: 4     問6: 2     問7: 2     問8: 3

問題2
問1: 2     問2: 3     問3: 4     問4: 4     問5: 1     問6: 1     問7: 3

問題3
問1: 3     問2: 1     問3: 2     問4: 1     問5: 3

問題4
問1: 1     問2: 1     問3: 1     問4: 2     問5: 1     問6: 2     問7: 3     問8: 1N5 レベル

N5 文字・語彙
問題1
問1: 1     問2: 2     問3: 3     問4: 2     問5: 1     問6: 3     問7: 3     問8: 1     問9: 4     問10: 2    問11: 3    問12: 4

問題2
問13: 3    問14: 1    問15: 2    問16: 3    問17: 2    問18: 4    問19: 4    問20: 2

問題3
問21: 4    問22: 3    問23: 4    問24: 3    問25: 1   問26: 4    問27: 2    問28: 1    問29: 4    問30: 3

問題4
問31: 4    問32: 1    問33: 2    問34: 2    問35: 1

N5 文法
問題1
問1: 2     問2: 4     問3: 2     問4: 4     問5: 1     問6: 3     問7: 3     問8: 1     問9: 4     問10: 1    問11: 4    問12: 3    問13: 2    問14: 2    問15: 3    問16: 1

問題2
問17: 4    問18: 2    問19: 3    問20: 4    問21: 1    

問題3
問22: 1    問23: 2    問24: 3    問25: 4    問26: 3

N5 読解
問題4
問27: 1    問28: 3    問29: 4

問題5
問30: 1    問31: 3

問題6
問32: 2

N5 聴解
問題1
問1: 4     問2: 4     問3: 1     問4: 1     問5: 3     問6: 4     問7: 3     

問題2
問1: 3     問2: 2     問3: 1     問4: 2     問5: 4     問6: 2

問題3
問1: 2     問2: 1     問3: 3     問4: 1     問5: 3

問題4
問1: 2     問2: 1     問3: 3     問4: 1     問5: 1     問6: 2

23 nhận xét:

 1. ban quản triij có thể poss đề lên được không

  Trả lờiXóa
 2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 3. Khi nào mới có đáp án N4 vậy BQT

  Trả lờiXóa
 4. khong co de thi a , dap an ko lam sao biet minh dung hay sai duoc ban

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. À, mình có dặn một số bạn ghi lại câu trả lời mà. Hiện tại chưa có đề thi, bạn nào không ghi lại câu trả lời thì chắc là chịu.

   Xóa
  2. to tham gia thi tai Nhat ma theo quy djnh ko duoc su dung giay nhap nen ko ghj duoc dap an,hic

   Xóa
  3. bạn ơi đâu có được đem nháp vào phòng thi nên ko thể nào ghi lại câu tl của mình dc bạn ạ:(

   Xóa
  4. Ghi vào phiếu dự thi ý, mặt trước hay mặt sau. Không được mang giấy nháp vào thật. Ghi ra phiếu dự thi hoặc là ghi ra mặt bàn (sẽ hơi khó nhìn!)

   Xóa
 5. http://home.jiahewh.com/portal.php?mod=view&aid=5409
  http://jp.hjenglish.com/new/p408148/
  http://jp.hjenglish.com/new/p405459/
  http://www.docin.com/p-150861463.html

  Trả lờiXóa
 6. sao chua co dap an cua de thi n5 vay ak

  Trả lờiXóa
 7. Khi nào có N4 ,,gửi lên giùm mình xem với nha BQT

  Trả lờiXóa
 8. minh chi lam dk mot nua baai nhge lieu co do dk n5 k

  Trả lờiXóa
 9. Khi nào mới có kết quả BQT ha.

  Trả lờiXóa
 10. co de thi thang 7/2012 chua ban,chi co dap an thoi thi kho tham khao lam

  Trả lờiXóa
 11. Khi nào mới có đáp án kì thi NLTN tháng 12/2012 đây ạ admin?

  Trả lờiXóa
 12. nhat ko co dang de dau cho it nam nua nhe

  Trả lờiXóa
 13. ban oi, bao gio co dap an ki thi tieng nhat thang 12 the. cho mai khong thay j????

  Trả lờiXóa
 14. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 15. cả nhà ui ko bít năm nay bao nhiêu điểm thì đỗ n5 nhỉ,em học gấp để đi thi nên lo wa,có đáp án phần nghe thì post lên cho em so vs nha,em chỉ kịp ghi lại đáp án phần đó thoy

  Trả lờiXóa
 16. ko có pass thì xem đáp án bằng cách nào vậy?

  Trả lờiXóa