Katakana Test

BẢNG TỰ KIỂM TRA KATAKANA
ギョ ショ
ニュ
シャ
キャ リャ
ピュ チュ
リュ チョ
ビョ
ミョ
ミャ
ヒョ ヒャ
チャ キョ
ビュ
シュ ギュ ジャ
ミュ
ジユ ピャ
ジョ ヒュ ピョ
ニャ キュ ビャ
リョ
ニョ ギャ -

(C) Saromalang

1 nhận xét: