Thứ Hai, 3 tháng 9, 2012

Tiếng Nhật - Ngôn ngữ chắp dính

Chuyện phiếm về tiếng Nhật

Bài này chỉ mang tính chất chém gió cho vui ^^

Tiếng Nhật là ngôn ngữ chắp dính, tức là ghép các âm có sẵn lại thành từ. Một âm vị không có ý nghĩa mà phải ghép lại thành từ mới có ý nghĩa.

Tiếng Việt thì khác: Tiếng Việt là ngôn ngữ đơn lập (giống tiếng Hoa, tiếng Thái, tiếng Cam Bốt, v.v....), tức là mỗi âm là một từ và đã có sẵn ý nghĩa. Ví dụ, từ "ngôn ngữ" thì mỗi âm đã có sẵn một ý nghĩa rồi.

Các ngôn ngữ như tiếng Anh, Pháp, La tinh thì không phải ngôn ngữ đơn lập: Phải ghép nhiều âm vị mới thành một từ. Các ngôn ngữ này khác tiếng Nhật ở chỗ là biến đổi trực tiếp từ vựng (ví dụ quá khứ của "drink" là "drank", hay "you" => sở hữu cách "your"), còn tiếng Nhật thì nhìn chung là dùng thêm các trợ từ (ví dụ "tôi" = "watashi", "~ của tôi" = "watashi no~": sử dụng trợ từ "no").

Phân loại ngôn ngữ ra như vậy để cho ... vui là chính. Cái cốt lõi khi học tiếng Nhật là nắm các đặc điểm của nó qua những ví dụ để có thể áp dụng.
Các bạn đều biết là động từ tiếng Nhật cũng có chút biến đổi. Ví dụ:
食べる taberu (ăn / sẽ ăn) =>
  • tabeta (đã ăn)
  • tabete! (hãy ăn đi)
  • tabete iru (đang ăn), v.v...
Hay dùng thêm trợ từ để chỉ thời: "taberu tokoro" = "sắp ăn, chuẩn bị ăn". (Đây chính là điểm khác tiếng Anh!)
  • taberu tokoro = sắp ăn
  • tabete iru tokoro = đang ăn (nhấn mạnh về sự "đang" hơn so với "tabete iru", đặc biệt là "đang ~" thì có gì đó xảy ra)
  • tabeta tokoro = vừa ăn xong

Tiếng Nhật: Ghép âm thành từ

Ví dụ:
海 U-MI = biển (ừ mi)     雨 A-ME = mưa (a mê)
梅 U-ME = mơ (cây mơ, quả mơ) (ừ mê)     網 A-MI = lưới (a mi)

AME cũng có từ đồng âm: 雨 A-ME = mưa (a mê), 飴 A-ME = kẹo (Á mề)
v.v...

Xem thêm:
Loại hình ngôn ngữ - Wikipedia

=HẾT=

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét