Thứ Ba, 29 tháng 12, 2015

CHỮ SỐ LÀ GÌ?

Chữ số là gì? Tiếng Nhật gọi là 数字(すうじ, số tự), đây không phải SỐ ĐẾM mà là chữ số để tạo số đếm (quan trọng là đừng nhầm hai khái niệm này).
Ví dụ, tiếng Việt thì có 10 chữ số là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
10 là số đếm, không phải chữ số nhé.

Nhưng tiếng Nhật lại khác! Người Nhật cũng dùng chữ số la tinh như trên nhưng họ dùng cả số đếm kanji. Đặc biệt, MƯỜI cũng là CHỮ SỐ, là (じゅう) [thập] cũng như TRĂM (ひゃく) [bách], NGÀN (せん) [thiên], VẠN (まん) [vạn].

Danh sách chữ số và cách đếm tới 10 ngàn tỷ!

Vai trò của chữ số thì bạn xem bảng tổng kết này.
Bạn nào định học lớp Cú Mèo: Bạn cần tự đọc bài này ở nhà.

SỐ ĐẾM TRONG TIẾNG NHẬT (SAROMALANG 2012)


BÀI QUIZ SAROMALANG VỀ SỐ ĐẾM

Câu 1: 1987年 (năm 1987) viết và nói tiếng Nhật thế nào?
年 đọc là ねん。
Xem đáp án

Câu 2: 12,560 yen (円=えん) viết và nói tiếng Nhật thế nào?
Xem đáp án

それじゃ!
Takahashi

3 nhận xét: