Thứ Năm, 6 tháng 9, 2018

Tìm hiểu và luyện BJT

Để công lược BJT thì phải luyện một chút. Tôi không có sách! Chỉ có lòng nhiệt huyết đi thi thôi. Nhưng trên trang web BJT cũng có đề mẫu, ở đây:

http://www.kanken.or.jp/bjt/english/sample/sample01.html


Kỳ thi BJT (tiếng Nhật thương mại) có 3 phần:

Part I. Listening Comprehension //Nghe hiểu 45 phút, 25 câu
Part II. Listening and Reading Comprehension //Nghe đọc hiểu 30 phút, 25 câu
Part III. Reading Comprehension //Đọc hiểu 30 phút, 30 câu

Tổng: 80 câu, khoảng 2 tiếng. Điểm tối đa: 800 điểm.

Demo như kỳ thi thực: http://www.kanken.or.jp/bjt/cbt_demo/

Chi phí thi ở VN là 640k và đây là hình form đăng ký (tải từ homepage):

Phần 1 nghe hiểu: Khoảng 45 phút

場面把握問題 セクション1
このセクションでは、写真を見て答えてください。4つの選択肢を読み上げます。
写真の内容を表している文は、どれですか。1、2、3、4の中から最もよいものを1つ選んでください。
※実際のテストでは質問と選択肢の文は表示されません。

Section 1 này là câu hỏi về nắm bắt tình huống. Bạn nhìn hình và máy đọc câu hỏi và 4 câu trả lời. Phần này thì không có câu hỏi hay câu trả lời được in ra trong bài thi thật.

Số câu: 5 câu

発言聴解問題 セクション2
このセクションでは、音声を聴きながら、写真を見て答えてください。質問のあと、4つの選択肢を読み上げます。
1、2、3、4の中から最もよいものを1つ選んでください。
※実際のテストでは選択肢の文は表示されません。

Section 2 này là câu hỏi về nghe hiểu phát biểu. Bạn nhìn hình và máy đọc câu hỏi và 4 câu trả lời. Phần này thì không có câu trả lời được in ra trong bài thi thật.

Số câu: 10 câu

総合聴解問題 セクション3
このセクションでは、イラストを見ながら、音声を聴いて答えてください。
イラストは、場面を表しています。
質問のあと、4つの選択肢を読み上げます。
1、2、3、4の中から最もよいものを1つ選んでください。
※実際のテストでは質問と選択肢の文は表示されません。

Section 3 này là câu hỏi về nghe hiểu tổng hợp. Bạn nhìn tranh và máy đọc câu hỏi và 4 câu trả lời. Phần này thì không có câu hỏi hay câu trả lời được in ra trong bài thi thật.

Số câu: 10 câu

Như vậy phần 1 nghe hiểu có tổng 25 câu.

Phần 2 nghe đọc hiểu: Khoảng 30 phút

状況把握問題 セクション1
このセクションでは、音声を聴きながら、写真を見て答えてください。
質問をよく聴いて、問題用紙に書かれている1、2、3、4の中から最もよいものを1つ選んでください。
※実際のテストでは質問の文は表示されません。

Section 1: Câu hỏi nắm bắt tình huống
Bạn nhìn hình trong lúc nghe âm thanh.
Bạn nghe câu hỏi rồi chọn câu trả lời từ 1, 2, 3, 4 được in trên đề thi. Câu hỏi không được in ra.

Số câu: 5 câu

資料聴読解問題 セクション2
このセクションでは、音声を聴きながら、資料を見て答えてください。
質問をよく聴いて、1、2、3、4の中から最もよいものを1つ選んでください。

Section 2: Câu hỏi nghe đọc hiểu tài liệu
Nhìn tài liệu trong lúc nghe âm thanh rồi trả lời.
Nghe câu hỏi và chọn câu trả lời từ 1, 2, 3, 4.

Số câu: 10 câu

総合聴読解問題 セクション3
このセクションでは、音声を聴きながら、資料を見て答えてください。
質問をよく聴いて、1、2、3、4の中から最もよいものを1つ選んでください。

Section 3: Câu hỏi nghe đọc hiểu tổng hợp
Nhìn tài liệu trong lúc nghe âm thanh rồi trả lời.
Nghe câu hỏi và chọn câu trả lời từ 1, 2, 3, 4.

Số câu: 10 câu

Phần nghe đọc hiểu có tổng 25 câu.

Phần 3 đọc hiểu: Khoảng 30 phút

語彙・文法問題 セクション1
次の文の____に入る最もよいものを1、2、3、4の中から1つ選んでください。

Section 1: Câu hỏi từ vựng, ngữ pháp
Chọn 1 lựa chọn từ 1, 2, 3, 4 để điền vào chỗ trống

Số câu: 10 câu

表現読解問題 セクション2
次の文の____に入る最もよいものを1、2、3、4の中から1つ選んでください。

Section 2: Câu hỏi đọc hiểu cách diễn đạt
Chọn 1 lựa chọn từ 1, 2, 3, 4 để điền vào chỗ trống

Số câu: 10 câu

総合読解問題 セクション3
次の文章を読んで、質問に答えてください。
1、2、3、4の中から最もよいものを1つ選んでください。

Section 3: Câu hỏi đọc hiểu tổng hợp
Chọn 1 lựa chọn thích hợp nhất từ 1, 2, 3, 4.

Số câu: 10 câu

Phần đọc hiểu có tổng 30 câu.

Như vậy, thi BJT có tổng 80 câu hỏi và thi trong khoảng 2 tiếng.

Bạn làm thử đề sample xem thế nào nhé. Tôi sẽ chỉ luyện nghe thôi. Còn đọc hiểu thì khá dễ.

Nhân tiện, nghe hiểu một cách chuyên nghiệp tức là có ghi chú và biết cách ghi chú thì điểm sẽ cao hơn. Tôi sẽ bàn trong một dịp khác. Trước hết là các bạn cứ nghe một cách tự nhiên đã.

Takahashi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét