INPUT入力

Đây là trang hướng dẫn cách gõ tiếng Nhật của Saromalang.
Cách cài bộ gõ tiếng Nhật: Trang IME
Cách gõ ký tự tiếng Nhật và chuyển đổi kanji (henkan): Phương pháp nhập ký tự tiếng Nhật (hướng dẫn tổng hợp 2017)
Cách gõ chữ cái hiragana: Bảng hiragana (hoặc từ trang Furigana)
Cách gõ chữ cái katakana: Bảng katakana (hoặc từ trang Furigana)
Cách nhập chữ katakana chữ hẹp: Bảng katakana hẹp (hoặc từ trang Furigana)
Cách gõ chữ nhỏ, dấu câu, ký tự đặc biệt trong tiếng Nhật (như あ nhỏ ぁ, つ nhỏ っ, ▶, ㊟)
Cách gõ một số chữ lạ trong tiếng Nhật (ゑヱ ゐヰゝヽゞヾ゛゜わ゙ ヷゐ゙ ヸゔヴゑ゙ ヹを゙ ヺ)

Bài kiểm tra
Quiz về cách gõ tiếng Nhật

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét