Thứ Năm, 28 tháng 12, 2017

Hướng dẫn cách dịch 品がない và 品がある

品がない và 品がある là hai cụm từ trái nghĩa nhau, trong đó 品 là chữ PHẨM (sản phẩm, phẩm cách, phẩm chất) và trường hợp này đọc là HIN chứ không đọc là shina như 品物 shinamono (hàng hóa).

PHẨM ở đây là phẩm cách. Do đó:
品がない = không có phẩm cách (ví dụ bỗ bã, thô lỗ, thô tục vv)
品がある = có phẩm cách (tao nhã, thanh lịch, cao thượng vv)

Ngoài ra còn có các chữ như 下品 HẠ PHẨM, 上品 THƯỢNG PHẨM.

Nếu ai đó "tỏ ra thanh cao, tỏ ra cao thượng" thì nói thế nào? Đó là 上品ぶる.

Check từ điển dịch thuật tại đây:
品がない [phẩm ganai]  ⇒下品 [hạ phẩm]  ⇒品がある [phẩm gaaru]  ⇒上品 [thượng phẩm]  ⇒上品ぶる [thượng phẩm (chấn-buru)]  ⇒品物 [phẩm vật]  ⇒品質 [phẩm chất]  ⇒高品質 [cao phẩm chất]  ⇒品格 [phẩm cách]  ⇒商品 [thương phẩm]  ⇒出品 [xuất phẩm]  ⇒製品 [chế phẩm]  ⇒物品 [vật phẩm]  ⇒低品質 [đê phẩm chất]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét