Chủ Nhật, 6 tháng 12, 2020

Đáp án kỳ thi JLPT tháng 12 năm 2020 (kì thi "Nô" lệ tiếng Nhật)

Ngày thi: Ngày 6 tháng 12 năm 2020, chủ nhật

Làm thế nào để thi tốt? Hãy nghiên cứu kỹ cấu trúc kỳ thi và có chiến lược thi tốt. Bài viết này là để đăng kết quả kỳ thi JLPT kỳ này ngay khi có trên mạng. Tại đây chỉ có đáp án không có đề thi (đề thi sẽ bị thu lại).

Chú ý khi đi thi: Để có thể đọ đáp án và tính điểm bạn cần phải ghi lại được câu trả lời của mình (xem bài hướng dẫn). Tuy nhiên, nhiều khả năng bạn không được mang giấy nháp vào phòng thi do đó hãy ghi lên phiếu dự thi chẳng hạn (vì thường phiếu dự thi sẽ cầm về). Nên ghi theo thứ tự câu hỏi ví dụ câu 1 phần kiến thức ngôn ngữ bạn chọn đáp án 3 thì có thể ghi là K1.3 chẳng hạn. Sau khi đi thi về xem ở đây có kết quả chưa và tính điểm của bản thân.

RA MẮT CÔNG CỤ TÍNH ĐIỂM JLPT MỚI 2018!!

Kiến thức về JLPT
>>Chiến lược thi JLPT điểm cao (2012)
>>Mọi điều bạn cần biết về JLPT (Sea)
>>Cách tự tính điểm JLPT gần đúng (2012)
>>Cách ghi lại câu trả lời khi đi thi JLPT (hướng dẫn mới 2018)
>>Tham khảo: Đáp án kỳ thi JLPT tháng 7/2018
Chuyên đề JLPT
>>Kỳ thi JLPT đã thay đổi cách ra đề như thế nào?
>>Chiến lược thi đọc hiểu (DOKKAI) tốt là gì?
>>Chiến lược thi nghe hiểu (CHOUKAI) và 3 BÍ QUYẾT nghe hiểu

ĐÁP ÁN KỲ THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ THÁNG 12/2020
JLPT EXAM ANSWER 12/2020

Đáp án từ N1 tới N5 (theo thứ tự N1, N2, N3, N4, N5). Ghi chú: Đây chỉ là đáp án tham khảo, không đảm bảo chính xác 100%. Ngoài ra, điểm còn được chuẩn hóa. Tham khảo cách tính điểm JLPT gần đúng của Saromalang ở bài viết trên.

Có thể có truy cập tập trung số lượng lớn nên các bạn cần kiên nhẫn. Khi có đáp án nào sẽ thông báo tại Facebook Page của Saromalang nên các bạn hãy like page sẵn.

Đáp án bên dưới ↓↓↓

Đáp án JLPT cấp độ N1 kỳ thi 12/2020

N1 文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ - TỪ VỰNG)
問題1 1 2 3 4 5 6
2 1 3 4 1 4
問題2 7 8 9 10 11 12 13
4 2 2 1 4 2 3
問題3 14 15 16 17 18 19
4 2 3 2 1 3
問題4 20 21 22 23 24 25
1 2 4 1 3 3
N1 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)
問題5 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
4 3 4 4 1 3 1 2 3 3
問題6 36 37 38 39 40
4 2 4 3 1
問題7 41 42 43 44
2 1 2 3
N1 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU)
問題8 45 46 47 48
2 3 1 1
問題9 49 50 51 52 53 54 55 56 57
4 1 2 3 1 3 1 3 2
問題10 58 59 60
3 4 2
問題11 61 62
4 4
問題12 63 64 65 66
4 3 2 1
問題13 67 68
3 3
N1聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)
問題1 1 2 3 4 5 6
3 2 1 2 4 2
問題2 1 2 3 4 5 6 7
2 3 3 1 2 1 3
問題3 1 2 3 4 5 6
2 1 4 4 1 4
問題4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 3 3 3 2 3 2 1 1 3 2 1 1
問題5 1 2a 2b
3 3 4

Đáp án JLPT cấp độ N2 kỳ thi 12/2020

N2 文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ - TỪ VỰNG)
問題1 1 2 3 4 5
2 3 4 3 1
問題2 6 7 8 9 10
1 3 4 2 1
問題3 11 12 13
3 1 4
問題4 14 15 16 17 18 19 20
3 1 4 3 2 3 4
問題5 21 22 23 24 25
1 4 1 3 2
問題6 26 27 28 29 30
2 4 3 2 1
N2 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)
問題7 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
3 1 4 2 1 4 2 3 2 3 1 4
問題8 43 44 45 46 47
3 2 4 1 2
問題9 48 49 50 51
N2 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU)
問題10 52 53 54 55 56
2 3 2 1 1
問題11 57 58 59 60 61 62 63 64 65
4 1 3 3 2 1 3 3 4
問題12 66 67
2 4
問題13 68 69 70
1 4 1
問題14 71 72
4 2
N2聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)
問題1 1 2 3 4 5
3 2 4 3 2
問題2 1 2 3 4 5 6
4 2 3 4 1 2
問題3 1 2 3 4 5
1 3 4 3 3
問題4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 2 3 1 2 2 3 1 3 1 1
問題5 1 2a 2b
3 3 4

Đáp án JLPT cấp độ N3 kỳ thi 12/2020

N3 文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ - TỪ VỰNG)
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8
1 3 2 4 3 4 2 1
問題2 9 10 11 12 13 14
3 2 3 4 1 4
問題3 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
4 3 2 1 3 1 4 4 1 2 3
問題4 26 27 28 29 30
4 3 1 1 2
問題5 31 32 33 34 35
2 3 1 2 4
N3 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2 1 4 3 1 3 3 2 4 1 2 4 1
問題2 14 15 16 17 18
1 3 2 3 4
問題3 19 20 21 22
4 1 2 3
N3 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU)
問題4 23 24 25 26
4 3 3 2
問題5 27 28 29 30 31 32
3 4 1 1 2 4
問題6 33 34 35 36
2 1 3 3
問題7 37 38
1 4
N3聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)
問題1 1 2 3 4 5 6
2 3 4 2 3 3
問題2 1 2 3 4 5 6
3 2 4 4 2 3
問題3 1 2 3
1 4 2
問題4 1 2 3 4
2 2 3 1
問題5 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 3 2 3 1 2 3 1 2

Đáp án JLPT cấp độ N4 kỳ thi 12/2020

N4 文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ - TỪ VỰNG)
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
問題2 10 11 12 13 14 15
問題3 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
問題4 26 27 28 29 30
問題5 31 32 33 34 35
N4 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
問題2 16 17 18 19 20
問題3 21 22 23 24 25
N4 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU)
問題4 26 27 28 29
問題5 30 31 32
問題6 33 34
N4聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8
問題2 1 2 3 4 5 6 7
問題3 1 2 3 4 5
問題4 1 2 3 4 5 6 7 8

Đáp án JLPT cấp độ N5 kỳ thi 12/2020

N5 文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ - TỪ VỰNG)
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
問題2 13 14 15 16 17 18 19 20
問題3 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
問題4 31 32 33 34 35
N5 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
問題2 17 18 19 20 21
問題3 22 23 24 25 26
N5 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU)
問題4 27 28 29
問題5 30 31
問題6 32
N5聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)
問題1 1 2 3 4 5 6 7
問題2 1 2 3 4 5 6
問題3 1 2 3 4 5
問題4 1 2 3 4 5 6

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét