Thứ Hai, 5 tháng 12, 2016

N2 Cal: Công cụ tính điểm gần đúng kỳ thi JLPT cấp độ N2

Thông báo 03 thg 12, 2017: Công cụ này đã cũ. Từ ngày 3 tháng 12, 2017 đã đổi sang công cụ tính mới JLPT Score Calculation 2018 (thay đổi được cả số câu hỏi).

Về phương pháp tính điểm gần đúng: Phương pháp luận cách tính điểm gần đúng
Điểm tối đa và điểm đậu:
N1: 100 / 180 (Kiến thức ngôn ngữ 60 điểm; Đọc hiểu 60 điểm; Nghe hiểu 60 điểm)
N2: 90 / 180 (Kiến thức ngôn ngữ 60 điểm; Đọc hiểu 60 điểm; Nghe hiểu 60 điểm)
N3: 95 / 180 (Kiến thức ngôn ngữ 60 điểm; Đọc hiểu 60 điểm; Nghe hiểu 60 điểm)
N4: 90 / 180 (Kiến thức ngôn ngữ + Đọc hiểu 120 điểm; Nghe hiểu 60 điểm)
N5: 80 / 180 (Kiến thức ngôn ngữ + Đọc hiểu 120 điểm; Nghe hiểu 60 điểm)


Tính điểm gần đúng

Số câu tôi làm đúng (sau khi kiểm tra với bảng câu trả lời đúng tại Saromalang)
Phần Kiến thức ngôn ngữ (文字語彙文法): Đúng câu/54 câu (60 điểm)
Phần Đọc hiểu (読解): Đúng câu / 21 câu (tổng 60 điểm)
Phần Nghe hiểu (聴解): Đúng câu / 32 câu (tổng 60 điểm)

Sai số của tính điểm gần đúng mỗi phần
Kiến thức ngôn ngữ: Sai số tối đa ±5, trung bình ±2.5
Đọc hiểu: Sai số tối đa ±3, trung bình ±1.5
Nghe hiểu: Sai số tối đa ±3, trung bình ±1.5

Sai số tối đa và sai số trung bình của tính điểm gần đúng
Sai số tối đa: ±11
Sai số trung bình: ±6 (làm tròn từ 5.5)

Bấm nút này để tính điểm:

Điểm trung bình dự đoán của tôi: NA
Dải điểm của tôi với sai số tối đa: NA
Dải điểm của tôi với sai số trung bình: NA
Kết quả (dựa theo điểm trung bình): NA
Kết quả sau khi chuẩn hóa: Phải đợi tới lúc có thông báo kết quả trực tuyến (chuẩn hóa theo mức độ khó của đề thi).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét