Thứ Hai, 5 tháng 12, 2016

N5 Cal: Công cụ tính điểm gần đúng kỳ thi JLPT cấp độ N5

Thông báo 03 thg 12, 2017: Công cụ này đã cũ. Từ ngày 3 tháng 12, 2017 đã đổi sang công cụ tính mới JLPT Score Calculation 2018 (thay đổi được cả số câu hỏi).

Về phương pháp tính điểm gần đúng: Phương pháp luận cách tính điểm gần đúng
Điểm tối đa và điểm đậu:
N1: 100 / 180 (Kiến thức ngôn ngữ 60 điểm; Đọc hiểu 60 điểm; Nghe hiểu 60 điểm)
N2: 90 / 180 (Kiến thức ngôn ngữ 60 điểm; Đọc hiểu 60 điểm; Nghe hiểu 60 điểm)
N3: 95 / 180 (Kiến thức ngôn ngữ 60 điểm; Đọc hiểu 60 điểm; Nghe hiểu 60 điểm)
N4: 90 / 180 (Kiến thức ngôn ngữ + Đọc hiểu 120 điểm; Nghe hiểu 60 điểm)
N5: 80 / 180 (Kiến thức ngôn ngữ + Đọc hiểu 120 điểm; Nghe hiểu 60 điểm)


Tính điểm gần đúng

Số câu tôi làm đúng (sau khi kiểm tra với bảng câu trả lời đúng tại Saromalang)
Phần Kiến thức ngôn ngữ + Đọc hiểu: Đúng câu/66 câu (120 điểm)
Phần Nghe hiểu (聴解): Đúng câu / 24 câu (tổng 60 điểm)

Sai số của tính điểm gần đúng mỗi phần
Kiến thức ngôn ngữ + Đọc hiểu: Sai số tối đa ±10, trung bình ±5
Nghe hiểu: Sai số tối đa ±6, trung bình ±3

Sai số tối đa và sai số trung bình của tính điểm gần đúng
Sai số tối đa: ±16
Sai số trung bình: ±8

Bấm nút này để tính điểm:

Điểm trung bình dự đoán của tôi: NA
Dải điểm của tôi với sai số tối đa: NA
Dải điểm của tôi với sai số trung bình: NA
Kết quả (dựa theo điểm trung bình): NA
Kết quả sau khi chuẩn hóa: Phải đợi tới lúc có thông báo kết quả trực tuyến (chuẩn hóa theo mức độ khó của đề thi).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét