Thứ Hai, 6 tháng 3, 2017

Vì sao động từ tiếng Anh chia ngôi ba số ít phải thêm "s" (thì hiện tại)?

Và vì sao danh từ không đếm được chia thì hiện tại như ngôi ba số ít tức là thêm "s"?

Đây là kiến thức ngôn ngữ. Ví dụ:

He goes. She sings. It rains. Time matters. Money talks.

Vì sao lại có quy tắc này? Lý do là thế này: Trong Anh ngữ thì nhiều từ ở dạng danh từ và động từ giống nhau ví dụ:

matter: noun = vấn đề, verb = có vai trò quan trọng, quan trọng
talk: noun = cuộc nói chuyện, buổi nói chuyện, verb = nói chuyện

matter hay talk đều vừa là động từ, vừa là danh từ.

Khi tạo một danh từ từ hai danh từ thì cũng như tiếng Nhật, tiếng Anh có thể ghép hai danh từ liền nhau ví dụ:
money talk (cuộc nói chuyện tiền bạc), time matter (vấn đề thời gian)

Vấn đề là, khi dùng talk/matter ... như động từ thì nếu viết Money talk. hay Time matter. thì sẽ gây hiểu nhầm là một danh từ, do đó phải thêm "s" thành:

Money talks. Tiền bạc luôn (có tiếng nói) có trọng lượng.
Time matters. Thời gian là quan trọng.

Khi chia thì quá khứ hay tương lai thì không gặp vấn đề hiểu lầm trên, nên không cần thêm "s" nữa. Ví dụ:
Money will talk.
Time mattered.

Số nhiều không gặp vấn đề này. Ví dụ:
Students talk.
Trường hợp này thì talk chắc chắn là động từ vì chủ ngữ là số nhiều. Nếu tạo danh từ thì dùng "student talk".

>>Danh từ bổ nghĩa cho danh từ
>>Danh từ là gì

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét